صفحه اصلي > سایت > شماره تماس های مشهد 
 

فرم جستجو
  
  
  
  
  
 و  يا


آقا/خانم نام خانوادگی مدیریت حوزه/واحد سمت شماره تماس
  مدیریت آموزش ، پذیرش و پژوهش     444,445
جناب آقای مهاجر ارجاع کار ارجاع کار مدیر 606
سرکار خانم سمیعي دلوئي ارجاع کار امور ارجاع رئیس 607
سرکار خانم رحمان مشهدی ارجاع کار امور مجریان کارشناس 615
سرکار خانم گنجعلی بنجار ارجاع کار امور مجریان کارشناس 623
جناب آقای رحیمي ارجاع کار امور مهندسین مسئول 609
سرکار خانم فولادی ارجاع کار امورمجریان کارشناس 624
سرکار خانم جلیلی فیروزی نژاد ارجاع کار تعویض ناظر کارشناس 621
سرکار خانم مسعودی همت آبادي ارجاع کار راهبر سیستم مسئول 619
سرکار خانم محمدی تقي آباد ارجاع کار ماده 33 کارشناس 611
سرکار خانم قاسمی ارجاع کار ماده 33 کارشناس 612
سرکار خانم رعیتی ارجاع کار ماده 33 کارشناس 613
سرکار خانم كاظمی مقدم ارجاع کار ماده 33 کارشناس 616
جناب آقای رستگار مقدم مولوی ارجاع کار ماده 33 کارشناس 618
سرکار خانم صالح آبادی ارجاع کار ماده 33 کارشناس 622
جناب آقای معتمدی امور سرمایه و تعالی مهندسین امور سرمایه و تعالی مهندسین مدیر 511
جناب آقای دانشور مظفری برنامه ریزی بودجه آمار و برنامه ریزی مسئول 556
سرکار خانم امیرفخري برنامه ریزی بودجه برنامه ریزی بودجه مدیر 465
سرکار خانم صابرمجتهدی برنامه ریزی بودجه بودجه و کنترل مسئول 466
جناب آقای موحدی فر تشکل ها تشکل های حرفه ای کارشناس 156
سرکار خانم حمیدي تشکل ها تشکل های حرفه ای کارشناس 157
جناب آقای حسن زاده تشکل ها تشکل های حرفه ای کارشناس 158
جناب آقای خلیلي تشکل ها تشکل های حرفه ای مدیر 160
سرکار خانم روح بخش تشکل ها تشکل های حرفه ای کارشناس 163
سرکار خانم فاطمی تشکل ها تشکل های حرفه ای کارشناس 163
جناب آقای ذوقی مرنديز حوزه ریاست   مشاور فنی 371
جناب آقای ابراهیمي حوزه ریاست حراست کارشناس 680
سرکار خانم وحید نيا حوزه ریاست حوزه دبیر سازمان مسئول 500
جناب آقای گرامی حوزه ریاست حوزه ریاست کارشناس 551
جناب آقای شریعتي مقدم حوزه ریاست حوزه ریاست مدیر 552
سرکار خانم فضلی بزاز حوزه ریاست حوزه ریاست مسئول 553
سرکار خانم فدائی وطن حوزه ریاست حوزه نواب رئیس مسئول 504
سرکار خانم آتشی گلستان حوزه ریاست نمایندگی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی ( دفتر منطقه ای شمال شرق) رئیس 242
سرکار خانم صفاری خدمات تعویضی امور گاز کارشناس 647
سرکار خانم امجدی خدمات تعویضی امور گاز کارشناس 713
جناب آقای منصوری خدمات تعویضی امور گاز کارشناس 714
جناب آقای جعفرزاده خدمات تعویضی امور گاز کارمند 715
جناب آقای دولتی خدمات تعویضی امور گاز کارشناس 716
سرکار خانم بخشعلی زاده خدمات تعویضی امورگاز کارشناس 369
جناب آقای حسین زاده خدمات تعویضی امورگاز کارشناس 700
سرکار خانم تاجفر خدمات تعویضی امورگاز کارشناس 701
سرکار خانم کلانتر رحمت آبادی خدمات تعویضی امورگاز کارمند 702
سرکار خانم خلیلی خدمات تعویضی امورگاز کارشناس 703
جناب آقای شفیعي فرد خدمات تعویضی امورگاز کارمند 704
جناب آقای محمدی خدمات تعویضی امورگاز کارمند 705
جناب آقای نومسلمان خدمات تعویضی امورگاز کارمند 706
جناب آقای عارف زاده خدمات تعویضی امورگاز کارشناس 708
سرکار خانم عزیزيان خدمات تعویضی امورگاز کارشناس 710
جناب آقای اکرمی خدمات تعویضی امورگاز کارشناس 711
سرکار خانم شبان مير فضل الله خدمات تعویضی حد نگار و تفکیک و نقشه برداری کارمند 651
سرکار خانم رستگار مقدم شالدوزی خدمات تعویضی حد نگار و تفکیک و نقشه برداری کارمند 652
جناب آقای حسین زاده خدمات تفویضی امورگاز رئیس 700
جناب آقای منبعیان خدمات تفویضی حد نگار و تفکیک و نقشه برداری کارشناس 121
سرکار خانم ابتهاجی خدمات تفویضی حد نگار و تفکیک و نقشه برداری کارشناس 650
سرکار خانم علیجاني مقدم خدمات تفویضی حد نگار و تفکیک و نقشه برداری کارشناس 654
جناب آقای آجیليان ممتاز خدمات تفویضی خدمات تفویضی مدیر 366
سرکار خانم رستمی حصار سرخ خزانه داری حوزه خزانه داری مسئول 461
جناب آقای بكائیان روابط عمومی روابط عمومی کارشناس 602
جناب آقای جمالی روابط عمومی روابط عمومی کارشناس 603
جناب آقای احمدنژاد روابط عمومی روابط عمومی مدیر 630
سرکار خانم قربانی محمدآباد ریاست مسئول پيگيري هاي ويژه هيات مديره کارشناس 473
جناب آقای نوراللهی قراخيل شهرستانها دوایر شهرستانها کارشناس 271
جناب آقای مدنی سادات شهرستانها نمایندگی شهرستانها مدیر 270
جناب آقای قربانی قرا شورای انتظامی دفتر شورای انتظامی مسئول 450
جناب آقای صدیقی شورای انتظامی شورای انتظامی کارمند 456
سرکا خانم شاکری شورای انتظامی شورای انتظامی کارشناس 457
جناب آقای حمیدي ديسفاني شورای حل اختلاف شورای حل اختلاف کارشناس 37675801
سرکار خانم تقدیسي جوادي شورای حل اختلاف شورای حل اختلاف کارمند 703
جناب آقای ناوی صندوق رفاه صندوق رفاه کارشناس 37675802
جناب آقای امامی فاوا پشتیبانی و توسعه رئیس 207
جناب آقای خسروی فاوا شبکه و مرکز داده رئیس 210
جناب آقای خسروانی فاوا فناوری اطلاعات و ارتباطات مدیر 200
سرکار خانم دلپاک میل کاریزی فاوا فناوری و نرم افزار رئیس 202
سرکار خانم آزادی مود فاوا پشتیبانی و توسعه کارشناس 201
جناب آقای کاظمی یار فاوا پشتیبانی و توسعه کارشناس 206
جناب آقای کاظمی نژاد فاوا پشتیبانی و توسعه کارشناس 208
سرکار خانم قربانی ميلاني فاوا پشتیبانی و توسعه کارشناس 209
سرکار خانم امید فاوا پشتیبانی و توسعه-ساجام کارشناس 211
جناب آقای حمیدي فاوا پشتیبانی و توسعه-ساجام کارشناس 212
جناب آقای راشدی فاوا پشتیبانی و توسعه-ساجام کارمند 213
جناب آقای صفارنجیب فنی صدور شناسنامه فنی و ملکی کارشناس 150
جناب آقای یوسفی سمنگانی فنی آزمایشگاه مسئول 252
جناب آقای محمدنژاد فنی آزمایشگاه کارشناس 256
سرکار خانم کریمي فنی آزمایشگاه کارشناس 257
سرکار خانم قاضی زاده فنی برق نظارت مضاعف مسئول 135
جناب آقای میرفرهودی فنی خدمات مهندسی و کنترل ساختمان مدیر 250
جناب آقای حاتمی فنی رئیس نظارت مضاعف رئیس 126
سرکار خانم رحمتی جامي محمودآبادي فنی شهرسازی كمیسيون فني مسئول 352
جناب آقای بشیر فنی صدور شناسنامه فنی و ملکی رئیس 151
جناب آقای اكبری قوژدي فنی مدیریت خدمات مهندسی،نظارت مضاعف مسئول دفتر 251
سرکار خانم سالاری درودي فنی معماری و ترافیک کمیسیون فنی مسئول 364
جناب آقای مرادزاده فنی نظارت مضاعف کارشناس 129
سرکار خانم اكبری سبزواري فنی نظارت مضاعف معماری مسئول 141
سرکار خانم علیزاده مقدم فنی نظارت مضاعف، کارشناس 143
جناب آقای دهقان یزدی فنی نظارت مضاعف،برق کارشناس 136
سرکار خانم خوشدست فنی نظارت مضاعف،عمران کارشناس 120
جناب آقای فاضلی نيا فنی نظارت مضاعف،عمران مسئول 122
جناب آقای غزنیني هاشمي فنی نظارت مضاعف،عمران کارشناس 124
جناب آقای نظری فنی نظارت مضاعف،عمران کارشناس 125
جناب آقای نادمی نظامي فنی نظارت مضاعف،عمران کارشناس 130
سرکار خانم هاشم زهی فنی نظارت مضاعف،معماری کارشناس 128
سرکار خانم حسنقلی نژادياسوري فنی نظارت مضاعف،معماری کارشناس 139
جناب آقای اش افزون فنی نظارت مضاعف،مکانیک کارشناس 132
جناب آقای اصغریان رضايي فنی نظارت مضاعف،مکانیک مسئول 133
جناب آقای صفوی فنی نظارت مضاعف،مکانیک کارشناس 146
جناب آقای رجبی فنی کمسیون فنی کارشناس 355,140
سرکار خانم یعقوبی بجمعه فنی کمیسیون فنی رئیس 350
سرکار خانم اکبرنیا يزدي فنی کمیسیون فنی کارشناس 351
سرکار خانم قره گوزلوئی فنی کمیسیون فنی کارشناس 354
جناب آقای واله نامقی فنی کمیسیون فنی کارشناس 360
سرکار خانم مرزبان فنی کمیسیون فنی کارشناس 363
جناب آقای تاجیک قنی کمسیون فنی کارشناس 353
جناب آقای دشتی مالی حسابداری کارشناس 301
جناب آقای امیریان مالی حسابداری کارشناس 302
جناب آقای شالیان مالی حسابداری کارشناس 304
سرکار خانم رضایتي شهري مالی حسابداری کارشناس 305
جناب آقای رحیمی مقدم مالی حسابداری کارشناس 305
جناب آقای عارف مالی حسابداری کارشناس 307
سرکار خانم استیري مالی حسابداری کارشناس 309
جناب آقای نباتی مالی حسابداری درآمد و هزینه رئیس 306
جناب آقای رفیعی کلات مالی حسابداری درآمد و هزینه کارشناس 310
سرکار خانم غفرانی مالی حسابداری شهرستانها کارشناس 308
جناب آقای شهرکی مالی مالی مدیر 300
سرکار خانم گرایلي مرکز تحقیقات مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی مسئول 243
جناب آقای باقری اله اباد منابع انسانی و پشتیبانی اداری کارمند 111
  بیمه تکمیلی البرز منابع انسانی و پشتیبانی اداری کارشناس 161
  بیمه تکمیلی البرز منابع انسانی و پشتیبانی اداری کارشناس 162
جناب آقای عرفانیان تقوائي بقال كاردو منابع انسانی و پشتیبانی امور رفاهی کارشناس 646
جناب آقای بهرامی نسب منابع انسانی و پشتیبانی انبار ( جمعدار اموال) مسئول 632
جناب آقای صفری مزار منابع انسانی و پشتیبانی بایگانی مسئول 631
جناب آقای بلوچی منابع انسانی و پشتیبانی خدمات، تدارکات و حمل و نقل رئیس 316
جناب آقای احمد زادگان منابع انسانی و پشتیبانی دبیرخانه مسئول 105
جناب آقای جوان منابع انسانی و پشتیبانی دبیرخانه کارشناس 106
جناب آقای زارع منابع انسانی و پشتیبانی دبیرخانه کارشناس 107
سرکارخانم نضرالله زاده جوان منابع انسانی و پشتیبانی دبیرخانه کارشناس 108
سرکار خانم دانش پژوه منابع انسانی و پشتیبانی دبیرخانه کارشناس 319
جناب آقای دهقانی نوقابي منابع انسانی و پشتیبانی منابع انسانی و اداری رئیس 314
جناب آقای صالحی پويا منابع انسانی و پشتیبانی منابع انسانی و پشتیبانی مدیر 313
جناب آقای پاکیار منابع انسانی و پشتیبانی کارپردازی و تحصیلداری مسئول 317
جناب آقای خاکپور منابع انسانی و پشتیبانی کارگزینی مسئول 318