صفحه اصلي > سایت > شماره تماس های مشهد 
 

فرم جستجو
  
  
  
  
  
 و  يا


آقا/خانم نام خانوادگی مدیریت حوزه/واحد سمت شماره تماس
جناب آقای الهامی خراسانی آموزش ، پذیرش و پژوهش آموزش و برنامه کارمند 404
سرکار خانم وطن دوست آموزش ، پذیرش و پژوهش آموزش و برنامه کارشناس 400
جناب آقای كاشي الحسيني آموزش ، پذیرش و پژوهش آموزش و برنامه کارشناس 401
سرکار خانم رضايي مشهدي آموزش ، پذیرش و پژوهش آموزش و برنامه رئیس 402
سرکار خانم تقديسي جوادي آموزش ، پذیرش و پژوهش پذیرش و ارزشیابی کارمند 403
جناب آقای احتشام منش آموزش ، پذیرش و پژوهش آموزش و برنامه کارشناس 405
جناب آقای معینی فیض آبادی آموزش ، پذیرش و پژوهش آموزش و برنامه کارمند 407
سرکار خانم امامی آموزش ، پذیرش و پژوهش آموزش و برنامه کارشناس 408
جناب آقای غفوري آموزش ، پذیرش و پژوهش آموزش و برنامه مدیر 409
جناب آقای ياوري ميريك آموزش ، پذیرش و پژوهش پذیرش و ارزشیابی رئیس 410
سرکار خانم سراني آموزش ، پذیرش و پژوهش پذیرش و ارزشیابی کارشناس 411
سرکار خانم صفاري آموزش ، پذیرش و پژوهش پذیرش و ارزشیابی کارمند 412
سرکار خانم ساداتي آموزش ، پذیرش و پژوهش پذیرش و ارزشیابی کارشناس 414
سرکار خانم درری جبروتی آموزش ، پذیرش و پژوهش آموزش و برنامه کارشناس 415
سرکار خانم گلمكاني آموزش ، پذیرش و پژوهش پذیرش و ارزشیابی کارشناس 417
سرکار خانم مژده کانلو آموزش ، پذیرش و پژوهش پذیرش و ارزشیابی کارمند 418
جناب آقای مهاجر ارجاع کار ارجاع کار مدیر 606
سرکار خانم سميعي دلوئي ارجاع کار امور ارجاع رئیس 607
جناب آقای ندائی ارجاع کار امور ارجاع کارمند 608
جناب آقای رحيمي ارجاع کار امور مجریان مسئول 609
جناب آقای گرامي ارجاع کار ماده 33 کارشناس 610
سرکار خانم محمدي تقي آباد ارجاع کار ماده 33 کارشناس 611
سرکار خانم قاسمي ارجاع کار ماده 33 کارشناس 612
سرکار خانم رحمان مشهدی ارجاع کار امور مجریان کارشناس 615
سرکار خانم كاظمي مقدم ارجاع کار ماده 33 کارشناس 616
جناب آقای رستگار مقدم مولوی ارجاع کار ماده 33 کارشناس 618
سرکار خانم مسعودي همت آبادي ارجاع کار راهبر سیستم کارشناس 619
سرکار خانم صالح آبادی ارجاع کار ماده 33 کارشناس 622
سرکار خانم گنجعلي بنجار ارجاع کار امور مجریان کارشناس 623
سرکار خانم فولادی ارجاع کار امور مهندسین کارشناس 626
جناب آقای معتمدی موسوی امور سرمایه و تعالی مهندسین امور سرمایه و تعالی مهندسین کارشناس 260
جناب آقای عیدی امور سرمایه و تعالی مهندسین امور سرمایه و تعالی مهندسین مدیر 511
سرکار خانم رستمي برنامه ریزی بودجه حوزه خزانه داري مسئول 461
سرکار خانم بخشعلی زاده برنامه ریزی بودجه حسابداری کارشناس 462
سرکار خانم اميرفخري برنامه ریزی بودجه برنامه ریزی بودجه مدیر 465
سرکار خانم صابرمجتهدي برنامه ریزی بودجه بودجه و کنترل مسئول 466
سرکار خانم روح بخش تشکل ها تشکل های حرفه ای کارشناس 155
جناب آقای موحدي فر تشکل ها تشکل های حرفه ای کارشناس 156
سرکار خانم حميدي تشکل ها تشکل های حرفه ای کارشناس 157
جناب آقای حسن زاده تشکل ها تشکل های حرفه ای کارشناس 158
جناب آقای خليلي تشکل ها تشکل های حرفه ای مدیر 160
سرکار خانم فاطمی تشکل ها تشکل های حرفه ای کارشناس 161
سرکار خانم رضازاده حدنگار و تفكيك و نقشه برداري حدنگار و تفكيك و نقشه برداري کارمند 121
سرکار خانم ابتهاجی حدنگار و تفكيك و نقشه برداري حدنگار و تفكيك و نقشه برداري کارشناس 650
سرکار خانم شبان میرفضل الله حدنگار و تفكيك و نقشه برداري حدنگار و تفكيك و نقشه برداري کارشناس 651
سرکار خانم رستگار مقدم شالدوزي حدنگار و تفكيك و نقشه برداري حدنگار و تفكيك و نقشه برداري کارمند 652
سرکار خانم علیجانی مقدم حدنگار و تفكيك و نقشه برداري حدنگار و تفكيك و نقشه برداري کارمند 654
سرکار خانم وحيد نيا حوزه ریاست حوزه دبیر سازمان مسئول 500
جناب آقای رهنماء حوزه ریاست حوزه نواب رئیس کارشناس 502
سرکار خانم فدائي وطن حوزه ریاست حوزه نواب رئیس مسئول 504
جناب آقای شريعتي مقدم حوزه ریاست حوزه ریاست مدیر 552
سرکار خانم فضلي بزاز حوزه ریاست حوزه ریاست مسئول 553
جناب آقای دانشور مظفري حوزه ریاست آمار و برنامه ریزی مسئول 556
جناب آقای ابراهيمي حوزه ریاست حراست کارشناس 680
جناب آقای آجيليان ممتاز خدمات تفویضی خدمات تفویضی مدیر 366
جناب آقای باستاني خدمات تفویضی امور گاز کارشناس 367
جناب آقای حسین زاده خدمات تفویضی امور گاز کارشناس 700
سرکار خانم تاجفر خدمات تفویضی امور گاز رئیس 701
سرکار خانم کلانتر خدمات تفویضی امور گاز کارشناس 702
سرکار خانم خلیلی خدمات تفویضی امور گاز کارشناس 703
جناب آقای شفيعي فرد خدمات تفویضی اموز گاز مسئول دفتر 704
جناب آقای محمدی خدمات تفویضی امور گاز کارشناس 705
جناب آقای نومسلمان خدمات تفویضی امور گاز کارشناس 706
جناب آقای نيكنام خدمات تفویضی امور گاز کارشناس 707
جناب آقای عارف زاده خدمات تفویضی امور گاز کارشناس 708
جناب آقای كهربائي خدمات تفویضی امور گاز کارشناس 709
سرکار خانم عزيزيان خدمات تفویضی امور گاز کارشناس 710
جناب آقای اکرمی خدمات تفویضی امور گاز کارشناس 711
سرکار خانم اسکندریان روابط عمومی روابط عمومی کارمند 601
جناب آقای بكائيان روابط عمومی روابط عمومی کارشناس 602
جناب آقای زنگنه ریاست مشاور حقوقی مشاور حقوقی 371
جناب آقای ذوقي مرنديز ریاست مشاور فنی مشاور فنی 371
سرکار خانم نوفرستی ریاست حوزه نواب رئیس کارشناس 508
جناب آقای مدني سادات شهرستانها نمایندگی شهرستانها مدیر 270
جناب آقای نوراللهي قراخيل شهرستانها دوایر شهرستانها کارشناس 271
جناب آقای قرباني قرا شورای انتظامی دفتر شورای انتظامی مسئول 450
سرکار خانم شاكري شورای انتظامی اداری کارشناس 457
جناب آقای حمیدی شورای حل اختلاف اداری کارمند 37675803
جناب آقای ناوی صندوق رفاه صندوق رفاه مسئول 37675802
جناب آقای خسرواني فاوا فناوری اطلاعات و ارتباطات مدیر 200
سرکار خانم آزادي مود فاوا پشتیبانی و توسعه (فاوا) کارشناس 201
سرکار خانم دلپاک میل کاریزی فاوا فناوری و نرم افزار رئیس 202
جناب آقای کاظمی یار فاوا پشتیبانی و توسعه (فاوا) کارشناس 206
جناب آقای امامی فاوا پشتیبانی و توسعه رئیس 207
جناب آقای کاظمی نژاد فاوا پشتیبانی و توسعه (فاوا) کارشناس 208
سرکار خانم قرباني ميلاني فاوا پشتیبانی و توسعه (فاوا) کارشناس 209
جناب آقای خسروی فاوا شبکه و مرکز داده رئیس 210
سرکار خانم اميد فاوا پشتیبانی ساجام کارشناس 211
جناب آقای حميدي فاوا پشتیبانی ساجام کارشناس 212
جناب آقای راشدی ثانی فاوا پشتیبانی ساجام کارشناس 213
سرکار خانم خوشدست فنی نظارت مضاعف کارشناس 120
جناب آقای فاضلي نيا فنی عمران نظارت مضاعف مسئول 122
جناب آقای غزنيني هاشمي فنی نظارت مضاعف کارشناس 124
جناب آقای حاتمي فنی رئیس نظارت مضاعف رئیس 126
سرکار خانم فخاري فنی نظارت مضاعف کارشناس 127
جناب آقای مرادزاده فنی نظارت مضاعف کارشناس 129
جناب آقای نادمي نظامي فنی نظارت مضاعف کارشناس 130
جناب آقای آش افزون فنی نظارت مضاعف کارشناس 132
جناب آقای اصغريان رضايي فنی مکانیک نظارت مضاعف مسئول 133
سرکار خانم قاضي زاده فنی برق نظارت مضاعف مسئول 135
جناب آقای دهقان یزدی فنی نظارت مضاعف کارشناس 136
سرکار خانم حسنقلي نژادياسوري فنی نظارت مضاعف کارشناس 139
جناب آقای رجبی فنی نظارت مضاعف کارشناس 140
سرکار خانم اكبري سبزواري فنی معماری نظارت مضاعف مسئول 141
سرکار خانم عليزاده مقدم فنی نظارت مضاعف کارشناس 143
جناب آقای صفوی فنی نظارت مضاعف کارشناس 146
جناب آقای صفارنجيب فنی صدور شناسنامه فنی و ملکی کارشناس 150
جناب آقای بشير فنی صدور شناسنامه فنی و ملکی رئیس 151
جناب آقای میرفرهودی فنی خدمات مهندسی و کنترل ساختمان مدیر 250
جناب آقای اكبري قوژدي فنی مدیر فنی مسئول دفتر 251
جناب آقای یوسفی سمنگانی فنی آزمایشگاه ها مسئول 252
جناب آقای محمدنژاد فنی نظارت مضاعف کارشناس 253
سرکار خانم کريمي فنی نظارت مضاعف کارشناس 257
سرکار خانم قربانی محمدآباد فنی ژئوتکنیک کارشناس 258
سرکار خانم یعقوبی بجمعه فنی کمیسیون فنی رئیس 350
سرکار خانم اکبرنيا يزدي فنی کمیسیون فنی کارشناس 351
سرکار خانم رحمتي جامي محمودآبادي فنی شهرسازی كميسيون فني مسئول 352
سرکار خانم مرزبان فنی کمیسیون فنی کارشناس 353
سرکار خانم قره گوزلوئي فنی کمیسیون فنی کارشناس 354
جناب آقای رجبی فنی کمیسیون فنی کارشناس 355
جناب آقای واله نامقي فنی کمیسیون فنی کارشناس 360
سرکار خانم سالاري درودي فنی معماری و ترافیک کمیسیون فنی مسئول 364
جناب آقای شهرکي مالی مالی مدیر 300
جناب آقای دشتي مالی حسابداری کارشناس 301
سرکار خانم رضايتي شهري مالی حسابداری کارشناس 305
جناب آقای نباتي مالی حسابداری درآمد و هزینه رئیس 306
جناب آقای عارف مالی حسابداری کارشناس 307
سرکار خانم غفراني مالی حسابداری شهرستانها کارشناس 308
سرکار خانم استيري مالی حسابداری کارشناس 309
جناب آقای رفیعی کلات مالی حسابداری درآمد و هزینه کارشناس 310
جناب آقای احمد زادگان منابع انسانی و پشتیبانی دبیرخانه مسئول 105
جناب آقای جوان منابع انسانی و پشتیبانی دبیرخانه کارشناس 106
جناب آقای زارع منابع انسانی و پشتیبانی دبیرخانه کارشناس 107
جناب آقای باقري اله اباد منابع انسانی و پشتیبانی اداری کارمند 111
جناب آقای صالحي پويا منابع انسانی و پشتیبانی منابع انسانی و پشتیبانی مدیر 313
جناب آقای دهقاني نوقابي منابع انسانی و پشتیبانی منابع انسانی و اداری رئیس 314
جناب آقای بلوچي منابع انسانی و پشتیبانی خدمات، تدارکات و حمل و نقل رئیس 316
جناب آقای پاکيار منابع انسانی و پشتیبانی کارپردازی و تحصیلداری مسئول 317
جناب آقای خاکپور منابع انسانی و پشتیبانی کارگزینی کارشناس 318
سرکار خانم دانش پژوه منابع انسانی و پشتیبانی دبیرخانه کارشناس 319
جناب آقای بهرامي نسب منابع انسانی و پشتیبانی انبار ( جمعدار اموال) مسئول 551
جناب آقای صفري مزار منابع انسانی و پشتیبانی بایگانی مسئول 631
جناب آقای عرفانيان تقوائي بقال كاردو منابع انسانی و پشتیبانی امور رفاهی کارشناس 646
سرکار خانم گرايلي نمایندگی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی ( دفتر منطقه ای شمال شرق) نمایندگی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی ( دفتر منطقه ای شمال شرق) کارشناس 635
سرکار خانم آتشي گلستان نمایندگی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی ( دفتر منطقه ای شمال شرق) نمایندگی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی ( دفتر منطقه ای شمال شرق) رئیس 636