صفحه اصلي > سایت > نتایج دوره های آموزشی 
 

فرم جستجو
  
  
  
 و  يا


نام نام خانوادگی شماره عضویت عنوان دوره نتیجه آزمون کد دوره قبولی
رضا عظيمي 19/300/10660 اصول عمومي خدمات مهندسي به حد نصاب نرسيده 10310022
حسين رئيسيان زاده 19/300/03373 بارهاي واردبرساختمان قبول 10320222
حسن كرد 19/300/04494 اصول عمومي خدمات مهندسي قبول 10310022
علي محمدزاده 19/300/04630 اصول عمومي خدمات مهندسي قبول 10310022
علي رجايي 19/300/03841 اصول عمومي خدمات مهندسي قبول 10310022
علي رجايي 19/300/03841 نظارت براجراي ساختمانهاي بتني قبول 10310622
رضا طلايي 19/300/04835 بارهاي واردبرساختمان قبول 10320222
محمدجواد ديانت 19/300/03663 بارهاي واردبرساختمان قبول 10320212
محمدجواد ديانت 19/300/03663 نكات ويژه درطراحي ومحاسبه سازه هاي فولادي قبول 10320312
محمدجواد ديانت 19/300/03663 نكات ويژه درطراحي ومحاسبه سازه هاي بتني قبول 10320412
حسين طلوعي 19/300/03748 بارهاي واردبرساختمان قبول 10320222
محمدباقر قوامي صبوري 19/300/03757 نكات ويژه درطراحي ومحاسبه سازه هاي بتني قبول 10320422
محمدشاهين ضابطيان حسيني 19/300/03804 بارهاي واردبرساختمان قبول 10320222
محمدشاهين ضابطيان حسيني 19/300/03804 نظارت براجراي ساختمانهاي بتني قبول 10310612
جعفر ضابطيان حسيني 19/380/04692 نظارت براجراي ساختمانهاي بتني قبول 10310622
تقي بيدختي 19/300/05141 اصول عمومي خدمات مهندسي قبول 10310022
داريوش جمال 19/300/05189 اصول عمومي خدمات مهندسي قبول 10310022
مجيد سيرانلو 19/300/02566 نظارت براجراي ساختمانهاي بتني قبول 10310622
جلال الدين صبري 19/400/10547 اصول عمومي خدمات مهندسي قبول 10400001
محمد اسماعيلي 19/300/03246 بارهاي واردبرساختمان قبول 10320222
محمد اسماعيلي 19/300/03246 نظارت براجراي ساختمانهاي بتني قبول 10310622
محمد اسماعيلي 19/300/03246 نكات ويژه درطراحي ومحاسبه سازه هاي بتني قبول 10320422
محمد اسماعيلي 19/300/03246 اصول عمومي خدمات مهندسي قبول 10310022
امير شكاري مقدم 19/300/06035 نكات ويژه درطراحي ومحاسبه سازه هاي بتني قبول 10320422
حسين نيك فرد 19/300/05775 نظارت براجراي ساختمانهاي بتني قبول 10310622
سيدشهاب مرتضوي راوري تاسيسات برقي (مبحث 13) قبول 10500202
محمود جلائيان زعفراني 19/500/10292 تاسيسات برقي (مبحث 13) قبول 10500202
مجيد بركچيان 19/300/04541 نكات ويژه درطراحي ومحاسبه سازه هاي بتني قبول 10320422
جواد سليمي 19/500/01876 تاسيسات برقي (مبحث 13) قبول 10500202
جواد مومن آبادي 19/100/00533 نامشخص قبول 10100802