صفحه اصلي > معرفی سازمان > گروه‌ها و کمیسیون‌های تخصصی > کمیسیون مقررات ملی ساختمان 
 

 

کمیسیون مقررات ملی ساختمان

فرید آزاده مافی

رئیس

مهرداد آریافر

نایب رئیس

حامد نوفرستی

دبیر

ترانه مهاجر کوهستانی

عضو اصلی

محمدمهدی فروهرنیا

عضو اصلی

حسین صباغیان طوسی

عضو اصلی

احمد اسدی

عضو اصلی

سعید حاجی رضازاده صنعتی

عضو اصلی