فراخوان درج آگهی در سالنامه 1402 سازمان نطام مهندسی ساختمان استان
تصویب پیشنهاد حداقل حق الزحمه مجریان ذیصلاح معادل 2/7 درصد از جدول هزینه ساخت و ساز گروه‎های ساختمانی
ساعت فعالیت و لینک‎‌های جدید دسترسی به سامانه‎های ساجام
سامانه پرداخت الکترونیک تعرفه های مهندسان، معماران تجربی و کاردان ها (سامانه پاتمک)
فرایند کسر ظرفیت مجریان ذیصلاح