صفحه اصلي > معرفی سازمان > مشاورین > مشاور ایمنی و پیشگیری از حوادث 
 

 

 جهت ارائه پرسش از مشاور مربوطه اینجا کلیک نمایید

نکات مفید ایمنی و پیشگیری از حوادث کار 

 

 سوال: اگر به هردليلي مالك مشغول ساخت وساز باشد وبا ناظر هماهنگ نكرده باشد آيا درصورت اتفاق بيمه مسوليت پاسخگوي خسارات ناظر خواهد بود؟

پاسخعدم اطلاع رساني شروع به كار از سوي مالك به مهندس ناظرتخلفي است از ناحيه مالك ويا مجري ساختمان و قصوري توجه ناظر نميشود. لذا اگر كلوز(الحاقيه ) مهندس ناظر وساير كلوزهاي بيمه انتخاب شده باشد بيمه مسئوليت پاسخگوي خسارت مهندس ناظر مي باشد.

 سوال:  درخصوص ساختمانهاي كلنگي داراي تخريب كه جهت صدور پروانه اقدام نموده اند آيا مسئوليت تخريب بعد از امضاي پروانه وپيش از امضاي گواهي آغاز بكار شامل ناظر سازه مي گردد؟

 

پاسختخريب الزاماً مي بايستي بعدازصدو پروانه وزيرنظر مهندس ناظر صورت گيرد واطلاع رساني شروع به كار تخريب از سوي مالك به ناظر الزامي است ودراين حالت است كه ناظرعمران مسئوليت نظارت برعمليات تخريب را پيدا مي كند

 

 سوال: مسئوليت ايمني در كارگاه هاي ساختماني بر عهده چه كسي است؟

 

پاسخ: 12- 1- 5- 1  در هر كارگاه ساختماني سازنده موظف است اقدامات لازم بمنظور حفظ و تامين ايمني، بهداشت كار و حفاظت محيط زيست را بعمل آورد.

 

سوال: اگر چند كارفرما و يا خويش فرما در يك كارگاه ساختماني همزمان مشغول كار باشند، مسئوليت اجراي مقررات مربوط به ايمني با كدام يك مي باشد؟

پاسخ: 12- 1- 5- 2 : هرگاه يك يا چند كارفرما يا افراد خويش فرما به طور همزمان در يك كارگاه ساختماني مشغول به كار باشند، هر كارفرما در محدوده پيمان خود مسئول اجراي مقررات مربوط به ايمني و بهداشت كار و حفاظت محيط زيست مي باشد.

كارفرماياني كه به طور همزمان در يك كارگاه ساختماني مشغول فعاليت هستند، بايد در اجراي مقررات مذكور با يكديگر همكاري نموده و سازنده يا پيمانكار اصلي نيز مسئول مراقبت و ايجاد هماهنگي بين آن ها مي باشد. برقراري بيمه مسئوليت مدني و شخص ثالث از مسئوليت هاي سازنده، كارفرما، و مسئولين مربوطه نمي كاهد.

 

 سوال: به چه عملیاتی ساختمانی می گویند؟

پاسخ: 12- 1- 3- 1: عملیات ساختمانی عبارت است از تخریب، خاکبرداری، خاکریزی، گودبرداری، حفاظت گودبرداری و پی سازی، احداث، توسعه، تعمیر اساسی و تقویت بنا، خاکبرداری، خاکریزی، تسطیح زمین و ساخت قطعات پیش ساخته در محل کارگاه ساختمانی، حفر چاه ها و مجاری آب و فاضلاب و سایر تاسیسات زیربنایی.

سوال: مرجع رسمی ساختمان چه مرجعی است؟

پاسخ: 12- 1- 3- 5: مرجع رسمی ساختمان مرجعی است که طبق قانون، مسئول صدور پروانه ساختمان و نظارت و کنترل بر امر ساختمان سازی در محدوده مورد عمل خود باشد.

سوال: مرجع ذیصلاح چه مرجعی است؟

پاسخ: 12- 1- 3- 6: مرجع ذیصلاح مرجعی است که طبق قانون، صلاحیت تدوین، تصویب یا ابلاغ ضوابط و مقررات مشخصی را داشته باشد.

سوال: مجری چه شخصیتی است و مسئولیتش چیست؟

پاسخ: 12- 1- 3- 9: سازنده (مجری) شخصی است حقیقی یا حقوقی که در زمینه اجرای ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی است و با عقد قراردادهای همسان که با صاحب کار منعقد می نماید اجرای عملیات ساختمانی را براساس نقشه های مصوب، مقررات ملی ساختمان و سایر مدارک منضم به قرارداد بر عهده دارد. سازنده ساختمان، نماینده صاحب کار در اجرای عملیات ساختمان بوده و پاسخ گوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع نظارت و کنترل ساختمان می باشد.

  سوال: مسئوليت ايمني در كارگاه هاي ساختماني بر عهده چه كسي است؟

پاسخ: 12- 1- 5- 1 در هر كارگاه ساختماني سازنده موظف است اقدامات لازم بمنظور حفظ و تامين ايمني، بهداشت كار و حفاظت محيط زيست را بعمل آورد.

سوال: اگر چند كارفرما و يا خويش فرما در يك كارگاه ساختماني همزمان مشغول كار باشند، مسئوليت اجراي مقررات مربوط به ايمني با كدام يك مي باشد؟

 

پاسخ: 12- 1- 5- 2 : هرگاه يك يا چند كارفرما يا افراد خويش فرما به طور همزمان در يك كارگاه ساختماني مشغول به كار باشند، هر كارفرما در محدوده پيمان خود مسئول اجراي مقررات مربوط به ايمني و بهداشت كار و حفاظت محيط زيست مي باشد.

كارفرماياني كه به طور همزمان در يك كارگاه ساختماني مشغول فعاليت هستند، بايد در اجراي مقررات مذكور با يكديگر همكاري نموده و سازنده يا پيمانكار اصلي نيز مسئول مراقبت و ايجاد هماهنگي بين آن ها مي باشد. برقراري بيمه مسئوليت مدني و شخص ثالث از مسئوليت هاي سازنده، كارفرما، و مسئولين مربوطه نمي كاهد.