صفحه اصلي > قوانین،دستورالعمل و فرم ها > تعرفه و ظرفیت خدمات فنی مهندسی 
 

حق الزحمه خدمات مهندسی سال 1387

حق الزحمه خدمات مهندسی سال 1388

حق الزحمه خدمات مهندسی سال 1390

حق الزحمه خدمات مهندسی سال 1391

حق الزحمه خدمات مهندسی سال 1392

حق الزحمه خدمات مهندسی سال 1393

حق الزحمه خدمات مهندسی سال 1394

حق الزحمه خدمات مهندسی سال 1395

حق الزحمه خدمات مهندسي سال 1396

حق الزحمه خدمات مهندسی  مابقی سال 1397 و سال 1398(تا تصمیم گیری آتی مطابق قوانین و مقررات مربوطه)

حق الزحمه خدمات مهندسی سال 1398

تعرفه ساخت و ساز هر متر مربع بنا سال 1398

حق الزحمه خدمات مهندسی سال 1399

حق الزحمه خدمات مهندسی اصلاحی سال 1399

جدول تعرفه خدمات مهندسی (به همراه شهرک‌های صنعتی) سال 1400

جدول تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی سال 1401

تعرفه اصلاحی حق‌الزحمه خدمات مهندسی سال 1401

جدول تعرفه حق الزحمه شهرک‌های صنعتی سال 1401

جدول تعرفه علی الحساب حق الزحمه خدمات مهندسی سال 1402

امتیازدهی