صفحه اصلي > کمیسیونها و گروههای تخصصی > کمیسیون ها و کمیته ها > بازدیدهای علمی 
 

 

  

مقدمه

این کمیته فعالیت خودرا از سال 1371 به صورت غیر رسمی و از سال 1374 با مصوبه هیات مدیره وقت به صورت رسمی آغاز نمود.

 

اهداف

1- کمک به ارتقا سطح دانش و آگاهی اعضا

2-  آشنایی اعضا با مکانها و پروژه های خاص در سطح شهر استان و کشور

3- فراهم نمودن امکان بازدید های خارج از کشور و یا نمایشگاه.های بین المللی جهت تبادل اطلاعات اعضا با دانش سایر کشورها

 

اهم اقدامات انجام شده

1- انجام 401  بازدید میدانی از پروژه های داخل شهر مشهد

2- انجام 123 بازدید میدانی از پروژه های استانی

3- انجام 35 بازدید میدانی از پروژه های کشوری

4- برگزاری 12 بازدید خارج از کشور

5- با توجه به هدف دار بودن این بازدیدها، در دوره ششم هر بازدید با نظر کمیته آموزش به عنوان یک دوره تمدید برای اعضاء تلقی گردیده است.