صفحه اصلي > کمیسیونها و گروههای تخصصی > کمیسیون ها و کمیته ها > سیما و منظر شهری 
 

 

مقدمه

دبیرخانه این کمیسیون قبلا در اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری مشهد (حوزه زیباسازی ) قرار داشت که در دوره قبل و بر اساس ماده2 و 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به سازمان واگذار گردید، که در دوره قبل تشکیل نگردید.

 

اهداف

1-  برنامه ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی معماری و شهرسازی

2-ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن

3-تلاش در جهت استفاده بهینه از منابع و تامین سلامت و رفاه ساکنین

4- ساماندهی به سیما و منظر شهری در شهرها، روستاها و سایر مجتمع های زیستی در کشور و تلاش در جهت ایجاد شرایط مناسب زندگی در آن ها

5-احیای فرهنگ معماری و شهرسازی غنی گذشته کشور

6- جلوگیری از بروز ناهماهنگی های بصری و کارکردی در فضاها و فعالیت های شهری

7-افزایش تعاملات اجتماعی و کوشش در جهت تنظیم جریان حیات موثر