صفحه اصلي > محتوای سازمانی > امور پشتیبانی > مالی 
 

بودجه مصوب سال 1403 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

گزارش عملكرد سالانه هیات مدیره سازمان منتهی به 29 اسفندماه سال 1401

صورت های مالی سال 1401

گزارش عملكرد سالانه هیات مدیره سازمان منتهی به 29 اسفندماه سال 1400

بودجه پیشنهادی سال 1402 سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی

بودجه مصوب سال 1401 سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

بودجه پیشنهادی سال 1400 سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

نامه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور (شورای مرکزی) در خصوص بودجه سال 1399

صورت های مالی سال 1400

صورتهای مالی سال 99

صورتهای مالی سال 98

جدول مقایسه ای بودجه مصوب سال 1397 و بودجه پیشنهادی سال 1398

گزارش صورتهای مالی ، منتهی به 29 اسفند 97

گزارش صورتهاي مالي ، منتهي به 29 اسفند 96

گزارش خلاصه فعالیتهای سازمان در سال 96

گزارش بودجه پيشنهادي سال 97

گزارش صورتهاي مالي ، منتهي به 30 اسفند 95

گزارش بودجه پيشنهادي سال 96

گزارش صورتهاي مالي ، منتهي به 29 اسفند 94

حق عضویت اعضای حقیقی و حقوقی سازمان در سال95

گزارش خلاصه فعالیت های سازمان در سال 95 جهت ارائه به مجمع عمومی

گزارش بودجه پیشنهادی سال 95

بودجه پیشنهادی سال 95

گزارش بودجه پيشنهادي سال 94 پیشنهادی هيات مديره به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده ساز

بودجه پیشنهادی سال 94

صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند 93

گزارش بودجه سال 1393

جداول گزارش بودجه پیشنهادی سال 1393

گزارش بودجه پيشنهادي 92 هيات مديره به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده سازمان

صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند 92

گزارش بودجه پيشنهادي 91 هيات مديره به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده سازمان

صورت جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به 30 اسفندماه 91

گزارش صورتهاي مالي منتهي به 29 اسفند سال 90

گزارش صورتهاي مالي سال منتهي به 29 اسفند ماه 1389

گزارش صورتهاي مالي سال منتهي به 29 اسفند 88

صورت خلاصه پيش بيني بودجه سال مالي 88 پيشنهاد شده به كميته بودجه

صورت خلاصه پيش بيني بودجه سال مالي 87

گزارش بازرسان قانوني در مورد ترازنامه سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي در تاريخ29اسفند86

تراز نامه مالي سال 1386 سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسان