اعلام نتایج آزمون ورود به حرفه مهندسان و آزمون حرفه‌ای کاردانهای فنی ساختمان مورخ اسفند ماه ۸۷

 
راهنماي اعلام نتايج آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان
مورخ 15و16 اسفندماه 1387
(كليه رشته‌ها به استثناء بخشهاي ترسيمي و طراحي رشته معماري)
 
بدينوسيله‌توجه‌شركت‌كنندگان‌محترم‌آزمون‌ ‌ورود به حرفه مهندسان ‌مورخ15و16 اسفندماه 1387 را با توجه به نتايج كسب شده به ‌موارد زير جلب ‌مي‌نمايد:
1- پذيرفته شدگان آزمونهاي رشته‌هاي شهرسازي، عمران(نظارت)، عمران (محاسبات)، مكانيك، برق، نقشه‌برداري و ترافيك:
 
افراد پذيرفته شده در آزمون كه شرايط اخذ پروانه اشتغال بكار را دارا مي‌باشند، لازم است جهت اطلاع از مدارك و انجام ساير مراحل جهت دريافت پروانه اشتغال بكار مهندسي از تاريخ 5/3/88،  به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان محل عضويت خود مراجعه نمايند.
تذكر1: با عنايت به اينكه اعلام نتايج در اين مرحله صرفاً از طريق وب‌سايت صورت پذيرفته است و ارسال نتايج به سازمانهاي مسكن و شهرسازي و نظام مهندسي ساختمان استانها پس از اين مرحله انجام خواهد شد، لذا قبولشدگان آزمون لازم است صرفاً پس از تاريخهاي اعلامي به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مراجعه نمايند.
تذكر2: در خصوص پذيرفته‌شدگان آزمون كه استان محل عضويت آنها با استان محل آزمون متفاوت مي‌باشد، لازم است مطابق با تاريخهاي ذكر شده به سازمان مسكن و شهرسازي استان محل عضويت (گروه نظام مهندسي و كنترل اجراي ساختمان) مراجعه نمايند. سازمان مذكور مطابق با دستورالعملهاي مربوطه نتيجه آزمون داوطلب را از سازمان مسكن و شهرسازي استان محل آزمون استعلام خواهد نمود.
قبولي اعلام شده در رشته معماري صرفاً در بخش‌هاي تستي عمومي و تستي تخصصي بوده و نتايج آزمونهاي ترسيمي و طراحي معماري متعاقباً در اواخر خردادماه سال88 از طريق همين وب‌سايت به اطلاع شركت‌كنندگان خواهد رسيد. لازم بذكر است كه جهت صدور پروانه اشتغال بكار مهندسي رشته معماري قبولي در بخشهاي تعيين شده مطابق با دستورالعمل مندرج در راهنماي ثبت‌نام آزمون اسفند 87 و به شرح زير الزامي مي‌باشد.
 
عنوان آزمون
عنوان صلاحيت
بخشهاي الزامي آزمون جهت اخذ پروانه
آزمون ورود به حرفه مهندسان معماري
طراحي و نظارت
آزمون عمومي
 (تستي)
آزمون تخصصي (تستي)
آزمون طراحي
آزمون ترسيمي
نظارت
آزمون عمومي (تستي)
آزمون تخصصي (تستي)
-
آزمون ترسيمي
طراحي
آزمون عمومي (تستي)
-
آزمون طراحي
آزمون ترسيمي
جدول شماره (1)
1-1- متقاضيان اخذ پروانه اشتغال بكار مهندسي معماري در صورتي كه متقاضي اخذ هر دو صلاحيت طراحي و نظارت باشند لازم است قبولي در هر چهار آزمون عمومي (تستي)، تخصصي (تستي)، ترسيمي و طراحي را به طور مجزا مطابق با جدول شماره(1) كسب نمايند.
1-2- متقاضيان اخذ پروانه اشتغال بكار مهندسي رشته معماري چنانچه صرفاً متقاضي صلاحيت نظارت باشند لازم است قبولي در هر سه آزمون عمومي (تستي)، تخصصي (تستي) و ترسيمي را مطابق با جدول شماره(1) كسب نمايند.
1-3- متقاضيان اخذ پروانه اشتغال بكار مهندسي رشته معماري چنانچه صرفاً متقاضي صلاحيت طراحي باشند لازم است قبولي در هر سه آزمون عمومي(تستي)، طراحي و ترسيمي را مطابق با جدول شماره(1) كسب نمايند.
1-4- در صورتي كه متقاضي رشته معماري قبولي لازم در بخشهاي مختلف را در اين دوره آزمون يا آزمونهاي معادل، در دوره‌هاي داراي اعتبار (آزمونهاي مندرج در جدول شماره (2)) كسب نموده باشد لازم است به شرح رديف 1-5 عمل نمايد. لازم به ذكر است آزمون تستي آذرماه 84 معادل آزمون عمومي(تستي) آزمون سال 87 مي‌باشند. لذا قبولشدگان بخش تستي آزمون آذر ماه 84 در صورتيكه متقاضي صلاحيت نظارت نيز باشند لازم است علاوه بر قبولي در آزمون ترسيمي، در آزمون تخصصي(تستي) نيز حدنصاب لازم را كسب نمايند.  
بخش
تاريخ آزمون
عمومي(تستي)
شهريور 87
شهريور 86
آذر 84
تخصصي(تستي)
شهريور 87
شهريور 86
-
طراحي
شهريور 87
شهريور 86
آذر 84
ترسيمي
شهريور 87
شهريور 86
آذر 84
 جدول شماره (2)
تذكر:  با عنايت به دستورالعمل شماره 11955/420 مورخ 26/4/84 قبولي بخشهاي آزمون آذرماه 84، شهريور86 و شهريور 87 به شرط ارائه سوابق كار حرفه‌اي از زمان آزمون تا زمان مراجعه و تأييد آن توسط سازمان مسكن و شهرسازي استان، به‌ترتيب حداكثر تا پايان آذرماه 88، شهريورماه90 و شهريورماه91 داراي اعتبار مي‌باشد.
 
الف) با توجه به بررسيهاي دقيق و كنترل‌هاي مكرري كه در كليه مراحل تصحيح پاسخنامه‌ها توسط سازمان سنجش آموزش كشور انجام گرفته است، چنانچه داوطلبي نسبت به نتيجه آزمون خود معترض باشد مي‌تواند درخواست خود را صرفاً بصورت كتبي با ذكر مشخصات كامل( شماره داوطلبي، نام، نام‌خانوادگي، شماره شناسنامه، تاريخ تولد، رشته آزمون، آدرس دقيق و شماره تماس) حداكثر تا تاريخ 24/3/88 از طريق پست سفارشي به صندوق پستي تهران، شماره 355-17775(شركت تعاوني سازمان سنجش آموزش كشور) ارسال نمايد (بر روي پاكت ذكر شود مربوط به آزمون حرفه‌اي مهندسان مورخ اسفندماه 87).
ب)  به ‌لحاظ برنامه‌ريزيهاي انجام شده به درخواستهايي كه بعد از تاريخ مقرر تحويل پست گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ج)  صرفاً نتيجه درخواستهايي كه بعد از بررسي مجدد تغييري در امتياز آنان مشاهده گردد، تا تاريخ 31/4/88 به سازمان مسكن و شهرسازي استان محل آزمون داوطلب ارسال خواهد شد.
تذكر: بررسي و پاسخگويي به اعتراضها بر عهده شركت تعاوني سازمان سنجش آموزش كشور مي‌باشد لذا لازم است شركت‌كنندگاني كه به نتيجه آزمون خود معترض هستند، اعتراضهاي خود را صرفاً به صندوق پستي اعلام شده، ارسال نمايند.
د)   امتياز سؤالاتي كه به هر نحو نامفهوم، مبهم يا داراي هر نوع اشكال هستند در تعيين حدنصاب قبولي آزمون لحاظ شده است، لذا به اعتراضهاي در اين ارتباط ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 
4-تذكرهاي مهم:
تذكر1: قبولي داوطلبان آزمون 15و16اسفندماه 87 كه سنوات آنها جهت صدور پروانه، مطابق با پايه درخواستي و دستورالعمل مندرج در راهنماي ثبت‌نام آزمون اسفندماه87 حداكثر تا پايان شهريور 88 تكميل گردد، تا تاريخهاي 15/12/89و16/12/89 جهت اخذ پروانه اشتغال به كار داراي اعتبار مي‌باشد. و پس از آن تاريخ دستورالعمل شماره 11955/420 مورخ 26/4/84 ملاك عمل خواهد بود.
تذكر2: قبولي آزمون داوطلباني كه تاريخ اخذ مدرك تحصيلي درج شده در هنگام ثبت‌نام با تاريخ مدرك تحصيلي‌شان متفاوت باشد و شرايط شركت در آزمون را مطابق با دستورالعمل مندرج در راهنماي آزمون اسفند 87 احراز ننموده باشند، كان لم يكن تلقي مي‌شود.
تذكر3: گواهي قبولي در آزمون صرفاً يكي از مدارك لازم جهت صدور پروانه اشتغال بكار مي‌باشد و ساير مدارك مورد نياز توسط واحد صدور پروانه كنترل و بررسي خواهد شد
 
مرجع اطلاعيه :  دفتر تدوين و ترويج مقررات ملي ساختمان
 
   
 

 

مرجع اطلاعیه : معاونت امور مسكن و ساختمان (وزارت مسكن وشهرسازي)
تاریخ ثبت : 1388/02/20
آمار بازدیدکنندگان : 20086