شناسايي و ارزيابي شركت هاي فعال در زمينه اتوماسيون اداري و سامانه هاي مهندسي ساختمان
کنترل و اجرای ساختمان
دوره های آموزشی تابستان 99
فعال سازي ثبت تعهد در سامانه ساجام
لزوم خوداظهاري اشتغال تمام وقت اعضاء امتيازآور شركتهاي مجري حقوقي
درج مهر و امضاء شركت هاي ژئوتكنيك ذيل كليه مكاتبات
خوداظهاري اشتغال تمام وقت اعضاء امتيازآور شركتهاي طراح و ناظر حقوقي
مجاز نبودن ارجاع یک پروژه به دو نفر شخص حقیقی در یک رشته
پاسخگويي به مهندسين دخيل در پرونده در سامانه ساجام
ساماندهي كارگران و استادكاران داراي گواهي نامه مهارت
قابل توجه کلیه طراحان و ناظران حقوقی