ششمین همایش ملی فناوریهای نوین صنعت ساختمان
بیمه تکمیل درمان اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
اطلاعیه های مربوط به ارجاع نظارت خدمات مهندسی
شناسايي و ارزيابي شركت هاي فعال در زمينه اتوماسيون اداري و سامانه هاي مهندسي ساختمان
کنترل و اجرای ساختمان
لزوم خوداظهاري اشتغال تمام وقت اعضاء امتيازآور شركتهاي مجري حقوقي
درج مهر و امضاء شركت هاي ژئوتكنيك ذيل كليه مكاتبات
خوداظهاري اشتغال تمام وقت اعضاء امتيازآور شركتهاي طراح و ناظر حقوقي
پاسخگويي به مهندسين دخيل در پرونده در سامانه ساجام