موضوع :در خصوص اعمال مفاد ماده 7-1-15 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان
موضوع:‌تمدید اعتبار پروانه های اشتغال به کار مهندسی/کاردانی/معماران تجربی اشخاص حقیقی
بيمه تكميل درمان اعضاء و پرسنل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی
آزادسازی ۳۰ درصد حق‌الزحمه نظارت
در خصوص میان طبقه‌ها در ساختمان‌های مسکونی
موضوع : یکسان سازی گزارشات سامانه ساجام و ایساپ و پایش و بررسی عملکرد دفاتر
انتشار کتابچه راهنمای آموزش و پذیرش
جدول تعرفه اصلاحی سال 1399