ثبت نام در طرح ارجاع کار نظارت

آمار طرح ارجاع کار سیستمی نظارت

مباني ارجاع کار

فایل مربوط به اطلاعات مهندسین ناظر انتخاب شده در طرح ارجاع

شرح وظایف ناظرین هماهنگ کننده

فرم تعهد ناظر نزد بانک

فرم گزارش مراحل اصلی کار ناظرین هماهنگ کننده(فرمهای گزارشات 9گانه و فرم درخواست حق الزحمه مهندسین)

روش امتیازدهی و تعیین نظام اولویت در صف ارجاع

سوالات رایج و توضیحات در مورد طرح ارجاع

فرمهای تعهد ناظرین

 تایید گزارشهای نه گانه صرفا جهت اعلام مرحله كاري پروژه به سازمان مي باشد لذا وجود نواقص فني واجرايي مانع از امضا وتاييد گزارش هاي نه گانه نمي شود نواقص اجرايي مي بايست طي نامه اي جداگانه به مراجع ذيصلاح اعلام گردد