عملکرد گروه تخصصي نقشه برداري دوره هفتم - شش ماهه اول سال 96

وحدت رویه مبنی بر ترسیم حدود پارکینگ

خلاصه گزارشی از اقدامات انجام شده گروه تخصصی نقشه برداری

1-برگزاري منظم جلسات گروه در طول دوره ششم به تعداد 125 جلسه

2-برگزاري 8 دوره آموزش تفكيك آپارتمانها

3- برگزاري اولين و دومين سمينار سراسري نقشه برداري در صنعت ساختمان

4- برگزاري اولين سمينار سراسري تفكيك آپارتمانها

4- حضور اعضاي گروه در سمينارهاي برگزار شده كشوري و استاني سازمان نظام مهندسي

5- برگزاري منظم جلسات كميته هاي فني و نظارت عاليه

6-همكاري با معاونت محترم فني در انجام نظارت مضاعف در تفكيك آپارتمانها و همچنين نظارت ساختمان

7- همكاري مستمر با انجمن صنفي نقشه برداران در انجام امور حرفه اي و تخصصي رشته نقشه برداري

8-برگزاري 10 نوبت جلسه عمومي با كليه اعضا نقشه بردار عضو سازمان نظام مهندسي

9-ارجاع 000/730/8  متر مربع كار نظارت نقشه برداري ساختمان توسط نماينده گروه تخصصي  از ابتداي دوره تا پايان 1394

10- عقد تفاهم نامه با اداره كل راه شهرسازي استان خراسان رضوي در خصوص برون سپاري تفكيك آپارتمانهاي مسكن مهر توسط نقشه برداران سازمان نظام مهندسي ساختمان استان

11- برگزاري دوره هاي آموزش نظارت ساختمان براي نظام مهندسي مهندسين استان و ساير استانهاي ديگر

12- حضور در مجامع عمومي سازمان

13 – شركت در جلسات كميته هماهنگي نقشه برداري كشور  در استاهاي فارس، مركزي، تهران و اصفهان

14- عقد قرارداد جهت تهيه نرم افزار ارجاع كار تفكيك آپارتمانها و تكميل و راه اندازي نرم افزار ارجاع كار تفكيك آپارتمانها

15- برگزاري جلسه با پايه هاي مختلف  نقشه برداري در خصوص نظارت بر ساختمان و همچنين جلسه با پيشكسوتان نقشه برداري جهت تبادل نظر

16-  برگزاري جلسات كميته راهبردي ثبت اسناد و سازمان نظام مهندسي ساختمان از ابتداي سال 94 تاكنون