آقای مهندس  سعید جهانشیری

سمت : رئيس

رشته تحصيلی : مكانيك -  سیالات

مدرک تحصیلی : كارشناسي


آقای مهندس حمیدرضا فتحی

سمت : نائب رئيس

رشته تحصيلی : مكانيك - حرارت و سیالات

مدرک تحصیلی : كارشناسي


آقای مهندس  مهدی فروهرنیا

سمت : دبير

رشته تحصيلی : مكانيك - حرارت و سیالات

مدرک تحصیلی : كارشناسي


آقای مهندس علی کیانی فر

سمت : عضو اصلي

رشته تحصيلی : مكانيك

مدرک تحصیلی : دکتری


آقای مهندس  علیرضا عطاپور مشهد

سمت : عضو اصلي

رشته تحصيلی : مكانيك - سیالات

مدرک تحصیلی : كارشناسي


آقای مهندس  فضل اله فاضل نیشابور

سمت : عضو اصلي

رشته تحصيلی : مكانيك - تهویه و تبرید

مدرک تحصیلی : كارشناسي


آقای مهندس  سعید هاشمی دوم فدافن

سمت : عضو اصلي

رشته تحصيلی : مكانيك - حرارت و سیالات

مدرک تحصیلی : كارشناسي


آقای مهندس رضا ایرانی

سمت : عضو علي البدل

رشته تحصيلی : مكانيك - حرارت و سیالات

مدرک تحصیلی : كارشناسي


خانم مهندس اعظم خسروجردی

سمت : عضو علي البدل

رشته تحصيلی : مكانيك - حرارت و سیالات

مدرک تحصیلی : كارشناسي

عملکرد گروه تخصصي مکانيک دوره هفتم - شش ماهه اول سال 96