عملکرد گروه تخصصي برق دوره هشتم-  تیر و مرداد 99

گزارش عملكرد دوماه گروه تخصصي برق دوره هشتم


گزارشي از فعاليت هاي گروه تخصصي برق دوره هشتم به شرح ذيل اعلام مي گردد.

۱-به منظور كاربرد بيشتر و كارآرا ترنمودن گزارشات مرحله اي در هنگام بازديد ، آيتم هاي جديد برقي در ساجام در گزارش هاي مراحل انجام كار در جهت نظارت و گزارش نويسي تهيه شده است كه از تاريخ ٩٩/٠٦/٠١ مهندسين محترم  ناظر برق ميتوانند گزارشات مرحله اي خود را در ساجام با انتخاب "گزارش بازديد مهندسين برق و اعلام مراحل اصلي كار برق ساختمان" در قسمت نامه هاي مهندسين در رابطه ساختمان ،  بصورت تخصصي تهيه و ارسال نمایند.

۲- جهت وحدت رويه و كنترل نقشه هاي طراحي چك ليست طراحي تاسيسات برقي (ويرايش اول)جهت كميسيون فني سازمان تهيه شده است.

۳- بازدید از پروژه وصال مشهد توسط اعضای گروه تخصصی برق سازمان در راستای پیشبرد و اجرایی شدن مبحث ۲۲ با محوریت انرژی و کاهش مصرف برق و همچنین تبادل اطلاعات و تجربیات در خصوص پروژه مذکور.

۵-شرکت فعال نماینده گروه تخصصي در جهت تدوين دستورالعمل و اجرايي شدن مبحث ۲۲ (در كارگروه  تشكيل شده چهار گروه اصلي ساختمان )

۵-بازديد از مركز ملي مديريت انرژي ساختمان توسط رئيس سازمان جناب آقاي  مهندس شركاء و رئیس گروه تخصصي و احدي از  اعضاي گروه تخصصي كه بزودي منجر به عقد تفاهم نامه خواهد شد.

۶-پيگيري و حل مشكل همبندي مربوط به ساختمانهايي كه پروانه آنها قبل از تاريخ ۹۴/۹/۲۵ بوده است.