آقای دکتر سید مسلم سید الحسینی

سمت : رئيس

رشته تحصيلی : شهرسازي

مدرک تحصیلی : دکتری


aryayi.jpg

آقای مهندس محسن خجسته

سمت : نائب رئيس

رشته تحصيلی : شهرسازي

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد


khosroshahi.jpg

خانم دکتر مرجانه هوشمند

سمت : دبیر

رشته تحصيلی : شهرسازي

مدرک تحصیلی : دکتری


ghahremani.jpg

آقای دکتر سینا صبری

سمت : عضو اصلي

رشته تحصيلی : شهرسازي

مدرک تحصیلی : دکتری


gharayi.jpg

خانم دکتر شیوا آجیلیان

سمت : عضو اصلی

رشته تحصيلی : شهرسازي

مدرک تحصیلی : دکتری

 


hasani.jpg

خانم دکتر سیما صالح آبادی

سمت : عضو اصلی

رشته تحصيلی : شهرسازي

مدرک تحصیلی : دکتری

 


hasani.jpg

خانم مهندس عاطفه نسب الحسینی

سمت : عضو اصلی

رشته تحصيلی : شهرسازي

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

 


hasani.jpg