صفحه اصلي > معرفی سازمان > شورای انتظامی 
 

آقای مهندس جواد عطائی
 

سمت : رئيس

رشته تحصيلی : مكانيك

مدرک تحصیلی : كارشناسي ارشد

ataei.jpg

آقای مهندس محمدرضا محسنین
 

سمت : عضو

رشته تحصيلی : معماری

مدرک تحصیلی : كارشناسي

mohsenin.jpg

آقای مهندس عباسعلی منزل آبادی
 

سمت : عضو

رشته تحصيلی : عمران

مدرک تحصیلی : كارشناسي

manzelabadi.jpg

آقای محمود رفسنجانی
 

سمت : عضو حقوقي دادگستري

رشته تحصيلی : حقوق

مدرک تحصیلی : كارشناسي