به استحضار اعضاي محترم سازمان نظام مهندسي استان خراسان رضوي ميرساند در راستاي اعمال وظايف ماده 18 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و ماده 82 آيين نامه اجرائي قانون مذكور ،دفتر بازرسين سازمان در طبقه پنجم ساختمان اصلي واقع در نبش پيام 12 مستقر و فعال بوده و همه روزه از ساعت 7 صبح  الي  12 آماده دریافت نظرات،پیشنهادات ، انتقادات و گزارشات می باشد.ضمنا نماینده بازرسان شخصا طبق برنامه ذیل در دفتر فوق حضور یافته و پاسخگوی مراجعین محترم می باشد.(یکشنبه : 10 الی 12 و ساعت 16الی 18- سه شنبه 16 الی 18 - چهارشنبه 10 الی 14 وساعت 16 الی 18)

ضمنا" كماكان از طريق صندوق مربوطه كه در طبقه همكف وجود دارد ارائه نظرات اعضا و كاركنان امكان پذير ميباشد.

 فهرست بازرسان

آقای مهندس عليرضا باغبانزاده

سمت : بازرس اصلي

رشته تحصيلی : عمران

مدرک تحصیلی : كارشناسي

baghbanzadeh

آقای مهندس مجید شهرکی

سمت : بازرس اصلي

رشته تحصيلی : عمران

مدرک تحصیلی : كارشناسي

majidshahraki.jpg

آقای مهندس مسعود صالحي پويا

سمت : بازرس اصلي

رشته تحصيلی : برق

مدرک تحصیلی : كارشناسي

salehi

آقای مهندس مجید شاکریان

سمت : بازرس علي البدل

رشته تحصيلی : عمران

مدرک تحصیلی : كارشناسي

majidshakerian