صفحه اصلي > سایت > سمینارها و دوره های آموزشی 
 


  چاپ        ارسال به دوست

برنامه جدید دروس ارتقاء پايه پروانه اشتغال بكار مهندسان

                                                                                               دروس  3  به 2  رشته عمران نظارت  

رديف

رشته

صلاحيت

نام موسسه

نام درس

نام مدرس

زمان برگزاري

ساعت

              محل برگزاري كلاس

زمان و محل برگزاري آزمون

1

عمران

نظارت

دانشگاه صنعتي سجاد

مباني گود برداري و سازه نگهبان

گروه 1 كد 951

دكتر سيدي حسيني نيا

5 شنبه 26/1/95

12- 8

دانشگاه صنعتي سجاد- بلوار امامت-انتهاي امامت  64 (بلوار جلال آل احمد شمالي ، جلال آل احمد 62) – تلفن 36029000 توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد.

دو شنبه 10/03/95

ساعت 12

سالن اجتماعات سازمان نبش پيام 12

5 شنبه 9/2/95

12- 8

5 شنبه 23/2/95

12- 8

5 شنبه 30/2/95

12- 8

2

عمران

نظارت

دانشگاه صنعتي سجاد

مباني گود برداري و سازه نگهبان  گروه 2  كد 952

دكتر رسولي

جمعه24/02/1395

12- 8

دانشگاه صنعتي سجاد- بلوار امامت-انتهاي امامت  64 (بلوار جلال آل احمد شمالي ، جلال احمد 64)– تلفن 36029000

پنجشنبه ها ساختمان شماره 3 و جمعه ها ساختمان شماره 1

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد.

دوشنبه   17-3-95

ساعت 12

سالن اجتماعات سازمان نبش پيام 12

5 شنبه06/3/1395

12- 8

جمعه 07/03/1395

12- 8

5 شنبه13/3/1395

12- 8

3

عمران

نظارت

دانشگاه صنعتي سجاد

قالب بندي و قالب برداري

گروه 1 كد 951

دكتر حاجي كاظمي-مهندس مروتي

 

 

5 شنبه 26/1/95

20- 16

دانشگاه صنعتي سجاد- بلوار امامت-انتهاي امامت  64 (بلوار جلال آل احمد شمالي، جلال آل احمد62) تلفن 36029000

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد.

چهار شنبه 12/03/95

ساعت 12

سالن اجتماعات سازمان نبش پيام 12

5 شنبه 9/2/95

20- 16

5 شنبه 23/2/95

20- 16

5 شنبه 30/2/95

20- 16

4

عمران

نظارت

دانشگاه صنعتي سجاد

مصالح وفناوريهاي نوين صنعت ساختمان

گروه 1 كد 951

مهندس احمدي

جمعه   27/1/95

20- 16

دانشگاه صنعتي سجاد- بلوار امامت-انتهاي امامت  64 (بلوار جلال آل احمد شمالي ، جلال آل احمد 62) – تلفن 36029000 داخلي 125

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و

در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد.

3 شنبه 21/02/95

ساعت 12

سالن اجتماعات سازمان نبش پيام 12

جمعه   03/02/95

20- 16

جمعه   10/02/95

20- 16

جمعه   17/02/95

20- 16

5

عمران

نظارت

دانشگاه صنعتي سجاد

مصالح وفناوريهاي نوين صنعت ساختمان   

گروه 2 كد 952

مهندس احمدي

جمعه 24/02/1395

20- 16

دانشگاه صنعتي سجاد- بلوار امامت-انتهاي امامت  64 (بلوار جلال آل احمد شمالي ، جلال احمد 64)– تلفن 36029000

پنجشنبه ها ساختمان شماره 3 و جمعه ها ساختمان شماره 1

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد.

يكشنبه  9-3-95

ساعت 12

سالن اجتماعات سازمان نبش پيام 12

جمعه 31/02/1395

20- 16

5 شنبه6/03/1395

20- 16

جمعه 07/03/1395

20- 16

6

عمران

نظارت

دانشگاه صنعتي سجاد

اصول حرفه اي خدمات مهندسي

گروه 1 كد 951

مهندس وكيلي

جمعه   27/1/95

12- 8

دانشگاه صنعتي سجاد- بلوار امامت-انتهاي امامت  64 (بلوار جلال آل احمد شمالي ، جلال آل احمد 62) – تلفن 36029000 داخلي 125

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد.

3 شنبه 28/02/95

ساعت 12

سالن اجتماعات سازمان نبش پيام 12

جمعه   03/02/95

12- 8

جمعه   10/02/95

12- 8

جمعه   17/02/95

12- 8

                                                                                               دروس  3  به 2  رشته معماري  

رديف

رشته

صلاحيت

نام موسسه

نام درس

نام مدرس

زمان برگزاري

ساعت

              محل برگزاري كلاس

زمان و محل برگزاري آزمون

1

معماري

طراحي نظارت

دانشگاه فردوسي

معماري پايدار و روشهاي صرفه جويي در مصرف انرژي

گروه 1 كد 951

دكتر مداحي

يكشنبه 12/02/95

20- 16

دانشكده مهندسي طبقه اول گروه عمران–تلفن 8806020 3

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو كنيد. دقت شود در صورت عدم وجود نام خود در ليست با تلفن 37015415 تماس حاصل نمائيد.

چهارشنبه 22/02/95

ساعت 12               

سالن اجتماعات سازمان

دو شنبه 13/02/95

20- 16

3 شنبه 14/02/95

20- 16

4 شنبه 15/02/95

20- 16

2

معماري

طراحي نظارت

دانشگاه فردوسي

معماري پايدار و روشهاي صرفه جويي در مصرف انرژي

گروه 2 كد 952

 

دكتر مداحي

5 شنبه  6/3/95

20- 16

دانشكده مهندسي طبقه اول گروه عمران–تلفن 8806020 3

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو كنيد. دقت شود در صورت عدم وجود نام خود در ليست با تلفن 37015415 تماس حاصل نمائيد.

 چهار شنبه 19/3/95

ساعت 12               

سالن اجتماعات سازمان

جمعه    7/3/95

 12-8

5 شنبه  13/3/95

20- 16

جمعه    14/3/95

 12-8

3

معماري

طراحي نظارت

دانشگاه فردوسي

مصالح و فناوريهاي نوين ساخت

گروه 1 كد 951

مهندس خاتمي

5 شنبه 23/02/95

20- 16

دانشكده مهندسي طبقه اول گروه عمران–تلفن 8806020 3

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو كنيد. دقت شود در صورت عدم وجود نام خود در ليست با تلفن 37015415 تماس حاصل نمائيد.

سه شنبه 04/03/95

ساعت 12               

سالن اجتماعات سازمان

جمعه   24/02/95

12- 8

5 شنبه 30/02/95

20- 16

جمعه 31/02/95

12- 8

4

معماري

طراحي نظارت

دانشگاه فردوسي

مصالح و فناوريهاي نوين ساخت

گروه 2 كد 952

 

دكتر رضايي

شنبه 25/02/95

20- 16

دانشكده مهندسي طبقه اول گروه عمران–تلفن 8806020 3

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو كنيد. دقت شود در صورت عدم وجود نام خود در ليست با تلفن 37015415 تماس حاصل نمائيد.

 يكشنبه 16/3/95

ساعت 12               

سالن اجتماعات سازمان

دوشنبه 27/02/95

20- 16

شنبه      1/03/95

20- 16

دوشنبه   3/03/95

20- 16

5

 

معماري

طراحي نظارت

دانشگاه فردوسي

بكارگيري استاندارده در معماري

گروه 1 كد 951

مهندس مومن آبادي

5 شنبه 23/02/95

12- 8

دانشكده مهندسي طبقه اول گروه عمران–تلفن 8806020 3

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو كنيد. دقت شود در صورت عدم وجود نام خود در ليست با تلفن 37015415 تماس حاصل نمائيد.

پنجشنبه 06/03/95

ساعت 12               

سالن اجتماعات سازمان

جمعه   24/02/95

20-16

5 شنبه 30/02/95

12- 8

جمعه 31/02/95

20-16

6

معماري

طراحي نظارت

دانشگاه فردوسي

بكارگيري استاندارده در معماري

گروه 2 كد 952

 

مهندس مومن آبادي

5 شنبه  06/03/95

12- 8

دانشكده مهندسي طبقه اول گروه عمران–تلفن 8806020 3

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو كنيد. دقت شود در صورت عدم وجود نام خود در ليست با تلفن 37015415 تماس حاصل نمائيد.

 يكشنبه 23/3/95

ساعت 12               

سالن اجتماعات سازمان

جمعه    07/03/95

20-16

5 شنبه 13 /03/95

12- 8

جمعه  14/03/95

20-16

                                                                         دوره هاي ارتقاء پايه 3 به 2 رشته تاسيسات مكانيكي

رديف

رشته

صلاحيت

نام موسسه

نام درس

نام مدرس

زمان برگزاري

ساعت

              محل برگزاري كلاس

زمان و محل برگزاري آزمون

1

مكانيك

3 به 2

دانشگاه فردوسي

تاسيسات گرمايي ، تعويض هوا و تهويه مطبوع

كد 951

مهندس محدث

5 شنبه 23/2/95

12-8

دانشكده مهندسي طبقه اول گروه عمران–تلفن 8806020 3

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو كنيد. دقت شود در صورت عدم وجود نام خود در ليست با تلفن 37015415 تماس حاصل نمائيد.

شنبه 1/3/95

ساعت 12               

سالن اجتماعات سازمان

جمعه   24/2/95

20-16

شنبه    25/2/95

20-16

يكشنبه  26/2/95

20-16

2

مكانيك

3 به 2

دانشگاه فردوسي

تاسيسات بهداشتي

كد 951

مهندس محدث

5 شنبه 06/03/95

20-16

دانشكده مهندسي طبقه اول گروه عمران–تلفن 8806020 3

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو كنيد. دقت شود در صورت عدم وجود نام خود در ليست با تلفن 37015415 تماس حاصل نمائيد.

شنبه 22/3/95

ساعت 12               

سالن اجتماعات سازمان

جمعه   07/03/95

12-8

5 شنبه 13/03/95

20-16

جمعه   14/03/95

12-8

3

مكانيك

3 به 2

دانشگاه فردوسي

تدابير صرفه جويي و بهينه سازي سازي مصرف انرژي در ساختمان كد 951

دكتر كياني فر

5 شنبه 23/2/95

20-16

دانشكده مهندسي طبقه اول گروه عمران–تلفن 8806020 3

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو كنيد. دقت شود در صورت عدم وجود نام خود در ليست با تلفن 37015415 تماس حاصل نمائيد.

دوشنبه 24/3/95

ساعت 12               

سالن اجتماعات سازمان

جمعه   24/2/95

12-8

5 شنبه 30/2/95

20-16

جمعه   31/2/95

12-8

4

مكانيك

3 به 2

دانشگاه فردوسي

اصول بازرسي ، كنترل و تحويل تاسيسات مكانيكي

كد 951

مهندس قاسمي

5 شنبه 06/03/95

12-8

دانشكده مهندسي طبقه اول گروه عمران–تلفن 8806020 3

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو كنيد. دقت شود در صورت عدم وجود نام خود در ليست با تلفن 37015415 تماس حاصل نمائيد.

چهارشنبه 26/3/95

ساعت 12               

سالن اجتماعات سازمان

جمعه   07/03/95

20-16

5 شنبه 13/03/95

12-8

جمعه   14/03/95

20-16

                                                                                  دوره هاي ارتقاء پايه 3 به 2 رشته تاسيسات برقي

رديف

رشته

صلاحيت

نام موسسه

نام درس

نام مدرس

زمان برگزاري

ساعت

              محل برگزاري كلاس

زمان و محل برگزاري آزمون

1

برق

3 به 2

خاوران

آسانسورها و پله هاي برقي

كد 951

مهندس حسني

3 شنبه 04/03/95

21.30-18

قاسم آباد-ميدان فلاحي-فلاحي12-4موسسه آموزش عالي خاوران- تلفن 37676255 -09151810742

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و توجه كنيد

پنجشنبه 20/3/95

ساعت 12

سالن اجتماعات سازمان

4 شنبه 05/03/95

21.30-18

3 شنبه 11/03/95

21.30-18

4 شنبه 12/03/95

21.30-18

2

برق

3 به 2 و

2 به يك

خاوران

ساختمانهاي هوشمند

كد 951

مهندس سريري

دوشنبه 03/03/95

21.30-18

قاسم آباد-ميدان فلاحي-فلاحي12-4موسسه آموزش عالي خاوران- تلفن 37676255 -09151810742

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و توجه كنيد

سه شنبه 18/3/95

ساعت 12

سالن اجتماعات سازمان

شنبه    08/03/95

21.30-18

يكشنبه 09/03/95

21.30-18

دوشنبه 10/03/95

21.30-18

3

برق

2 به يك

خاوران

تاسيسات ساختمانهاي بلند مرتبه

كد 951

اعلام برنامه زمانبندي پس از تكميل ظرفيت

 

 

قاسم آباد-ميدان فلاحي-فلاحي12-4موسسه آموزش عالي خاوران- تلفن 37676255 -09151810742

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و توجه كنيد

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      دروس باقيمانده از سال گذشته  3  به 2  و 2 به يك صلاحيت اجر  

رديف

رشته

صلاحيت

نام موسسه

نام درس

نام مدرس

زمان برگزاري

ساعت

              محل برگزاري كلاس

زمان و محل برگزاري آزمون

1

 

 

 

نكات اجرايي سازه هاي فولادي 2 و روشهاي توليد صنعتي

كد 951

دكتر گرامي

جمعه   27/01/95

13- 9

قاسم آباد-ميدان فلاحي-فلاحي12-4موسسه آموزش عالي خاوران- تلفن 37676255 -09151810742

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و توجه كنيد

چهار شنبه 5/03/95

ساعت 12

سالن اجتماعات سازمان نبش پيام 12

جمعه   03/02/95

13- 9

جمعه   24/02/95

15-12

جمعه    31/02/95

13- 9

2

عمران

معماري

اجراء

2 به يك

خاوران

كاربرد و نحوه اجراي سيستمهاي نوين كنترل لرزه اي

كد 951

دكتر كرم الدين

جمعه    10/02/95

12- 8

قاسم آباد-ميدان فلاحي-فلاحي12-4موسسه آموزش عالي خاوران- تلفن 37676255 -09151810742

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و توجه كنيد

دو  شنبه 03/03/95

ساعت 12

سالن اجتماعات سازمان نبش پيام 12

جمعه   17/02/95

12- 8

دو شنبه 13/2/95

21.30- 18

دو شنبه 20/2/95

21.30- 18

3

عمران

معماري

اجراء

2 به يك

خاوران

مباحث ويژه

كد 951

دكتر بينا-

 

دو شنبه 30/1/95

21.30- 18

قاسم آباد-ميدان فلاحي-فلاحي12-4موسسه آموزش عالي خاوران- تلفن 37676255 -09151810742

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و توجه كنيد

3 شنبه 11/03/95

ساعت 12

سالن اجتماعات سازمان نبش پيام 12

4 شنبه  08/2/95

 4 شنبه  22/2/95

21.30- 18

دكتر مداحي

يكشنبه 19/2/95

21.30- 18

چهارشنبه 15/2/95

21 – 17

چهارشنبه 29/2/95

                       

 

توجه : ثبت نام براي ساير دروس در ديگر رشته ها كماكان ادامه دارد. متقاضيان مي توانند در ساعات اداري به آموزش واقع در طبقه 4 ساختمان مركزي سازمان (نبش پيام 12) مراجعه نمايند. ضمن آنكه برنامه اينگونه دروس پس از تكميل ظرفيت متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

 

 


٠٨:٥٨ - دوشنبه ٢٣ فروردين ١٣٩٥    /    عدد : ١٠١    /    تعداد نمایش : ١٤٢٧٢


کاربر مهمان
1395/02/13 10:29
0
1
با سلام جهت ثبت نام آندسته از همکارانی که از شهرستان میباشند و بعد مسافت دارند آیا تمهیداتی صورت گرفته است همانند سالهای قبل که امکان ثبت نام اینترنتی وجود داشت با تشکر

لطفا از طریق لینک زیر اطلاعیه و لیست کلاسها را مطالعه فرمایید و پس از مشخص شدن نوع کلاس هزینه آن را به حساب اعلام شده واریز فرمایید و به شماره 37015420 فاکس فرمایید. http://nezammohandesi.ir/uploads/info-ertegha.pdf


کاربر مهمان
1395/02/12 15:25
0
0
باسلام وعرض ادب لطفا برای تاسیسات برقی جهت ارتقا پایه2به1 دوره برگزارنماییدباتشکر

دوره های ارتقا پایه مشخص شده می باشد و شما می بایست نسبت به ثبت نام در آموزش سازمان مستقر در طبقه چهارم اقدام نمایید تا به محض رسیدن به حد نصاب کلاس تشکیل گردد.جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 37015412 تماس حاصل فرمایید


کاربر مهمان
1395/02/12 15:23
0
0
با سلام جهت شرکت در دوره ارتقا پایه 1 تاسیسات مکانیکی آیا باید فرم ثبت نام را تکمیل نموده؟به چه صورت؟ ممنوم

جهت ثبت نام در کلاسهای ارتقا پایه می بایست به صورت حضوری به واحد آموزش سازمان مستقر در طبقه چهارم ساختمان مرکزی در ساعات اداری(7:15 لغایت 14) مراجعه فرمایید.


کاربر مهمان
1395/02/12 10:1
0
1
با سلام و احترام. در صورتی که در استانی دیگر مثل سمنان یا تهران در دوره های ارتقا پایه شرکت نمایم آیا مورد قبول نظام مهندسی مشهد هست؟

لیست دوره های گذرانده شده را به تایید سازمان استان مربوطه رسانیده و به واحد آموزش سازمان تحویل نمایید.


کاربر مهمان
1395/02/12 2:7
0
1
سلام. من برای ارتقاء پایه ۲ به ۱ نظارت رشته مهندسی عمران ثبت نام کرده ام. ولی خبری از تشکیل کلاسها نیست. لطفا اطلاع رسانی کنید.

تشکیل کلاس منوط به حد نصاب رسیدن آن کلاس می باشد .به محض مشخص شدن زمان و مکان کلاس از طریق همین اطلاعیه اطلاع رسانی می گردد.


کاربر مهمان
1395/02/09 11:54
0
1
با سلام و عرض ادب در مورد دوره های ارتقا پایه تأسیسات مکانیکی اطلاع رسانی کنید. یا تشکر

به محض مشخص شدن کلاسها اطلاع رسانی صورت می پذیرد


کاربر مهمان
1395/02/06 20:23
0
0
با سلام, لطفا برای ارتقاء پایه 2 به 1 تاسیسات برق هم دوره برگزار نمایید.

دوره های ارتقا پایه طبق اطلاعیه مندرج در سایت هموار در حال ثبت نام می باشد.برگزاری دوره ها موکول به حداقل تکمیل ظرقیت کلاس خواهد بود. جها ثبت نام مراجعه حضوری به آموزش سازمان و یا تماس با شماره 37015415 اقدام فرمایید.


کاربر مهمان
1395/02/03 22:39
0
0
با تشکر فراوان از اطلاع رسانی و به روز رسانی مطالب و حذف اطلاعیه های تاریخ گذشته
کاربر مهمان
1395/02/02 19:40
0
2
برای تاسیسات مکانیکی دوره کی اعلام میشود؟

به محض مشخص شدن برنامه از طریق همین صفحه اطلاع رسانی می گردد.


کاربر مهمان
1395/01/30 9:20
0
3
متاسفانه سازمان به فکر شهرستانیها نیست و فکر ایاب و ذهاب و از کار افتادن اونها رو نمیکنه. حداقل جزوه بدید و یک امتحان برگزار کنید تا اگر هم بهمون و اطلاعاتمون توهین میشه ولی از کار نیوفتیم

برگزاری دوره ها در کلیه شهرستانها که متقاضی باشند هیچگونه مانعی نداشته و از حدود 8 سال گذشته در شهرستا نهای سبزوار ,نیشابور ,تربت حیدریه , کاشمر و تربت جام در حال برگزاری بوده و دیگر شهرستانها در صورت تقاضا برگزار می گردد


کاربر مهمان
1395/01/29 10:33
0
3
لطفا لیست دروس وامکان ثبت نام اینترنتی را هم فراهم کنید بعضی دوستان مثل ما راه دوریم و مشکل است با تشکر

با تشکر از پیشنهاد مطرح شده.


نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: